انتشار اپلیکیشن در گوگل پلی

زمان : از ۷ ساعت تا ۳ روز کاری

هزینه : ۲۴۹۰۰۰